Sperret av avfallsstasjon etter å ha mottatt farlig stoff

I går ble vi tilkalt til ROAF på Berger for å assistere ved funn av et farlig stoff som de trodde var radioaktivt og giftig. Da vi kom frem, hadde bedriften fulgt alle sine rutiner og området var stengt og evakuert.
Vi målte doseraten på stoffet med Automess doseratemer. Dette er et instrument som er kjøpt inn av IUA (Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning) som NRBR drifter. Vi målte helt inntil beholderne og fikk en økning i doserate i forhold til vanlig bakgrunnsstråling. Det er viktig å være klar over at doseraten likevel var veldig lav og helt ufarlig. Vi valgte derfor å åpne resten av avfallsmottaket for drift, men vi beholdt bygningen hvor stoffet befant seg stengt. Deretter kontaktet vi DSA (Direktoratet for strålevern og atomberedskap) for råd om hva vi skulle gjøre videre. Siden beholderne var intakte ble det besluttet å låse disse ned på et sikkert sted og DSA følger opp videre behandling av stoffet på mandag. Vi kunne da åpne også denne bygningen for normal drift og avslutte aksjonen.
https://www.rb.no/sperret-av…/s/5-43-1515278

Øvelse Nitelva Lillestrøm 23. september 2020

Onsdag 23. september 2020 hadde vi en større øvelse i Nitelva i Lillestrøm. Øvelsen gikk ut på å sette ut oljelenser og samle opp et tenkt oljeutslipp for å hindre at dette spredde seg. Et viktig moment for oss var å trene på samarbeid mellom båter på vannet, overflatereddere og mannskaper på land. Selv om været ikke var bra, så ble det en bra øvelse med mye nyttig trening, for det er ikke så ofte vi får øvd på å sette ut sperrelenser. Miljø og forurensning får stadig mer fokus, og alle brannvesen må være forberedt på å gjøre mer av dette i fremtiden.
Sentralt i øvelsen var brannvesenets båt som ligger i Lillestrøm ved Dynea. Denne båten som driftes av NRBR, er innkjøpt av IUA (Interkommunalt Utvalg mot Akutt forurensing region 2) for å styrke beredskapen av vassdragene og særlig sårbarheten knyttet til forurensing i Nordre Øyeren naturreservat.
Dagens øvelse var en av tre større IUA-øvelser som region 2 har i året. De andre øvelsene er på Øvre Romerike og i Glåmdals-området, og brannvesenene herfra var med i dag som observatører.